За poTV.bg

Общи условия

0/5

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА MAX2.TV

Общите условия на договора са документ, който урежда начина и реда за използване на предоставените от Зона Медиа ООД на потребителите на сайта Max2.TV информационни ресурси и урежда отношенията между Зона Медиа ООД и потребителите на сайта.

I. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл.1. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия , термините и изразите, които са дефинирани по- долу, ще имат следното значение:

1. Max2.tv e виртуален информационен сайт в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Зона Медиа ООД или на други сървъри извън контрола на последния.

2. Зона Медиа ООД е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет сайт Max2.tv, информационни услуги и който по-долу за краткост е наричан “Собственик на портала” или само “Собственик”.

3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на сайт Max2.tv информационни ресурси, а също и възможността да изразяват мнения и да представят материали, които да бъдат публикувани на страниците на сайта.

4. “Потребител” e всяко физическо лице, което ползува предоставяни от Собственика услуги чрез портала.

5. “Материал” е всяка база данни, достъпна чрез портала Max2.tv, както и всяка история или друго произведение на литературата или публицистиката, в което е вложено творчество и което е годен обект на авторско право.

Обвързване с Общите условия

Чл.2. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Зона Медиа ООД и всяко лице, което посещава Страница на сайта Max2.tv, във връзка с ползването на информацията и услугите на портала. С преминаването през която и да е хипер-връзка на Страниците, Потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(2) Същото изявление потребителят извършва и когато направи отметка в полето (чек-бокс) “Съгласен съм с Общите условия за ползване на ресурсите на Max2.tv”.

Действие на договора

Чл.3. (1) Договорът има действие за Собственика на портала и потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на услугите от потребителя чрез напускане на уебсайта на Max2.tv.

(2) Потребителят сключва нов договор със Собственика при всяко ново влизане в портала. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на Max2.tv и имат действие към момента на сключването му.

Промени в Общите условия

Чл.4. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на портала публикува на видно място в началната страница на Max2.tv съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен.

(2) Обвързването с Общите условия в редакцията им след изменението става по реда на чл.2.

Предмет на договора

Чл.5. Потребителят на портала се задължава да ползва услугите и информацията, предложени чрез Страница на Max2.tv, при стриктно спазване на изискванията посочените по-долу в настоящите Общи условия. Собственикът на портала предоставя тези услуги безвъзмездно.

II. Услуги, предоставяни от Собственика на портала

Чл.6. Собственикът предоставя следните информационни услуги:

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

4. Възможност за публикуване на лични мнения и препоръки на други лица;

5. “Чат” – писмена комуникация с друго лице в режим online;

6. Други.

Оборудване и достъп до Интернет

Чл.7. Компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните услуги, Потребителят си осигурява сам .

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя

Чл.8. (1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от Собственика на сайта.

(2) Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

Чл.9. (1) При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:

а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;

г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

д) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;

е) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията по предходния член, Собственика има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Чл.10. (1) Потребителят на портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика услуги:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл.11. Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на сайта.

Чл.12. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Собственика, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

Чл.13. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл.14. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл.15. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Ограничаване на отговорността

Чл.16. (1) Собственикът на портала не носи отговорност в случай, че :

А) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната,потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;

Б) предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта Max2.tv, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. (4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл.17. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на портала..

Интелектуална собственост

Чл.18. (1) Всички елементи на съдържанието на сайта Max2.tv, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно чл.19.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, потребителят на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта Max2.tv, нито да копира или отпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

(4) В случай, че елементи или публикации от портала бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на Собственика.

Право на изключително ползване

Чл.19. (1) При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта Max2.tv потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по чл.2, ал.2, отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

(2) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(3) Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години.

(4) Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на сайта.

Обезщетения и неустойки

Чл.20. (1) Потребителят на портала носи отговорност и е длъжен да обезщети Собственика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали и информация, които потребителят е разположил на страниците на портала и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на Собственика върху материали, разположени на страниците на уебсайта Max2.tv.

(3) Вън от предходните алинеи, потребителят се задължава да обезщети Собственика на портала, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на услугите от потребителя.

Чл.21. За всяко отделно нарушение от страна на потребителя на задълженията му по чл.18, ал.2, 3 и 4 от настоящите Общи условия, той дължи на собственика неустойка в размер на 1000 лв.

Лични данни

Чл.18. (1) Собственикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за потребителите на портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното на адреса, посочен по-горе в Общите условия.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл.19. (1) Личните данни, които потребителят е предоставил при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от Собственика за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info(at)max2.tv.

(2) Собственикът събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите.

(3) Собственикът на портала има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Собственика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл.20. (1) Собственикът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на портала или за ползването на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на потребителя;

б) информацията се предоставя на служители на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

г) Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

Влизане в сила

Чл.21. Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2008 г.

Какво е твоето мнение?

Виж мнения за Общи условия (0 коментара)

Не пропускайте